Miljöarbetet i Filipstad

Precis som alla andra kommuner i Sverige så har Filipstad ett aktivt program för att vara miljövänliga. De måste precis som alla andra städer följa de regler och riktlinjer som har satts upp och fastslagits av den svenska staten. Detta är också något som det hela tiden arbetas med, vilket gör att det finns mycket att tala om rörande de projekt som pågår och hela tiden utvecklas för att bli bättre och bättre. Detta för att alla som lever och bor i Filipstad ska känna tryggheten i en kommun som tar sitt ansvar för miljön. Naturligtvis är det inte bara kommunen som ska ta sitt ansvar. Här handlar det om att alla som bor där måste vara aktiva. Här ger också kommunen möjligheten för alla att göra på det rätta sättet.

Djur och Natur

I denna kommun finner du ett väl omhändertaget växt- och djurliv. Grundregeln i samtliga fall för denna kommun är att alla ska visa hänsyn och respekt inom omgivning, grannar samt det djurliv och växtliv som finns i kommunen. I denna kommun har det fastslagits att katter får röra sig fritt även på de platser som inte är ägarens mark, medan hundar ska vara inom inhägnade områden eller kopplade vid promenader. När det gäller naturen är detta speciellt viktigt i Filipstads kommun då stora delar av denna är naturreservat. Helt naturligt gäller som vanligt allemansrätten, men du som bor i Filipstad kommer att se lite extra till att bevara naturen.

Hälsoskydd

Något som har lagt ett stort fokus på i Filipstads Kommuns arbete, är att vara den som värnar om människans och invånarnas hälsa och välmående. Detta handlar då om aspekten hälsoskydd. I det fallet berör detta människors hälsa i paritet till den störningsnivå som finns vid vissa tillfällen och i vissa områden. De stora områden som det handlar om i detta fall är radon, buller, mögel, fuktskador samt luftföroreningar och kalla bostäder. Du som bedriver en verksamhet som innebär att du är anmälningspliktig i och med att din verksamhet är av arten hälsoskyddsverksamhet, kommer även alltid att behöva anmäla detta till Miljö- och Stadsarkitektkontoret.

Miljöskydd

naturligtvis så kommer miljön och att skydda denna ligga nära hjärtat i all verksamhet som bedrivs i Filipstad. Här arbetar kommunen kraftigt med åtgärder som ska minska utsläppen, föroreningar samt andra saker som kan påverka kvaliteten på luft, vatten och mark. Här finns det som i alla andra kommuner en tillsynsmyndighet och en tariffavgift som måste erläggas av de verksamheter som arbetar med skadliga material och processer. Detta är något som heller inte enbart är förknippat med registrerade verksamheter i Filipstad, utan detta kan även beröra dig som privatperson i vissa fall. Här har detta med att göra vilka ämnen du använder dig av i till exempel din trädgård eller någon form av hobbyaktivitet.